THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
BÌNH TIA NHỰA
Hãng sản xuất: Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức


[/tomtat]

 [mota]
93988 Bình tia nhựa 500ml
132705 Bình tia nhựa 500ml (màu xanh)
1332899 Bình tia nhựa 500ml, chứa Heptane(rỗng)
1332949 Bình tia nhựa 500ml,chứa Toluene(rỗng)
1432829 Bình tia nhựa MH 500ml, chứa Acetone (rỗng)
1332909 Bình tia nhựa MH 500ml, chứa Hexane(rỗng),
1332849 Bình tia nhựa MH 500ml, chứa Isopropanol(rỗng),
1432989 Bình tia nhựa MH 500ml, chứa Methyl ethyl ketone (MEK) (rỗng)
1332879 Bình tia nhựa MH 500ml, chứa Methylene dichloride (rỗng)
1332959 Bình tia nhựa MH 500ml, chứa Xylene(rỗng),
1352959 Bình tia nhựa MH 500ml, chứa Xylol (rỗng)
1452829 Bình tia nhựa MR 500ml chứa Acetone( rỗng)

[/mota]