THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

[tomtat]
Baume kế  0-50 : 1°Bé  Tp 15°C
Dùng để đo độ baume, tỷ trọng trong thực phẩm, mật ong ...[/tomtat] [mota]
Baume kế  0-50 : 1°Bé  Tp 15°C
amplitude : 0-50
unité : °Bé
div. : 1
tolérance : -
temp. Étalonnage : 15°C
longueur mm : 250
[/mota]