THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
BagClip Interscience cho phép đóng tạm thời trong 3 điểm của bất kỳ loại túi nào.

Có sẵn cho các túi 80/100 mL, 400 mL, 3500 mL.